Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho -
Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice

Házirend

2023/2024

I. Általános elvek

1. Iskolánk házirendje a Szlovák Köztársaság középiskoláinak működését szabályozó törvények és rendeletek alapján készült.

2. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, ill. szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik.

3. Iskolánk az itt dolgozó felnőttek és az itt tanuló tanulók közössége, amely minden dolgozójától és diákjától elvárja az általánosan helyesnek tartott egyéni és közösségi magatartási formák, erkölcsi normák betartását, az egymás iránti tiszteletet és segítőkészséget, továbbá az udvariasságot, a kulturált viselkedést, beszédet, az iskola hírnevének és hagyományainak megőrzését.

Az iskola hírnevének és hagyományainak megőrzése érdekében pedig mindannyian büszkén vállaljuk munkahelyünket, iskolánkat, az esetleges hiányosságokat ne mások előtt taglaljuk, hanem minden igyekezetünkkel azon legyünk, hogy azokat saját erőnkből minél előbb kiküszöbölhessük.

4. Az iskolában a tanulók, a tanárok és az intézmény dolgozói egymást, valamint a vendégeket illendően, a tanulók a tanterembe érkező vagy onnan távozó tanárt és felnőtt vendéget felállással köszöntsék.

5. A kulturált viselkedésre vonatkozóan az iskolában mindenkitől elvárjuk, hogy öltözéke mindig alkalomhoz illő és ünnepélyes legyen.

6. A kulturált viselkedés szabályainak értelmében mindenkinek tudatosítania kell, hogy az érzelmi élet, az intim kapcsolat nem tartozik a nyilvánosságra.

7. A házirend tervezetét a pedagógusok, a tanulók, a szülők, és az iskolatanács javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. A tervezetet megvitatják a pedagógusok és a diákparlament (DiP).

8. Az iskola igazgatója a pedagógusok és tanulók véleményének figyelembevételével készíti el a házirend végleges változatát.

9. Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezheti az iskola igazgatója, a pedagógusok, az iskolatanács és a diákparlament. A házirend alkalmazásának tapasztalatait minden tanévben egy-egy tantestületi értekezleten, ill. diákparlament ülésén napirendre kell tűzni.

II. A tanuló jogai

1. A tanuló kulturált formában tájékozódhat a tanulmányi előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével összefüggő kérdésekről.

2. Témazáró dolgozat egy nap legfeljebb két tárgyból íratható. Ha a tanuló a dolgozatot hiányzás miatt nem írta meg a tanár által meghatározott időpontban és módon, tudásáról számot kell adnia.

3. Amennyiben a tanár bármely írásbeli dolgozatot az íratástól számított 10 munkanapon belül nem javítja ki, akkor csak a tanuló számára kedvező osztályzat írható be az osztálynaplóba.

4. A diáknak joga van a kijavított írásbeli munkáját megtekintetni.

5. Tájékozódhat, véleményt mondhat és javaslatot tehet a tanulókkal összefüggő ügyekkel kapcsolatban.

6. Élhet az iskola művelődési lehetőségeivel, részt vehet az iskolában működő szakkörök munkájában. Részt vesz az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, tanulmányi, kulturális és sportversenyeken. Igénybe veheti az iskolai étkezést, kollégiumi elszállásolást, használhatja az iskolai és kollégiumi könyvtárat.

7. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot, internetes és elektronikus zaklatást, testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. Ha a tanuló úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségéért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákparlamenthez, az iskola igazgatójához, a szülői közösséghez, illetve írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását.

8. A tanuló joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.

9. Az iskola tanulói kollégiumi ellátásban részesülhetnek az iskola kollégiumában. Felvételről, ellátásról a kollégiumi házirend nyújt felvilágosítást.

10. Iskolában diákparlament működik, ami a tanulók legfontosabb érdekképviseleti, illetve érdekérvényesítési szervezete. Az osztályok élén választott osztályképviselő áll. A DiP jogosultságait és feladatait saját szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. A diákparlament vezetője a tanulókat érintő ügyekben részt vehet a vezetői értekezleteken. A DiP javaslatot tehet az iskolai rendezvények programjára.

A diákmozgalmat az ezzel megbízott tanár irányítja, aki a nevelőtestületi értekezleteken a DiP véleményét képviseli. A diákparlament feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helységeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. Minden tanuló választhat és választható a diákképviseletbe.

11. A tanulók jogaikat közvetlenül vagy választott képviselőik útján gyakorolhatják. Képviselőik megbeszélést kezdeményezhetnek az iskola illetékes vezetőjével, dolgozójával.

12. Kéréseikkel, hivatalos ügyeik intézésével az igazgatót és helyettesét, illetve a titkárnőt a nagyszünetben felkereshetik.

13. A diákok a lyukas órák és szünetek ideje alatt a könyvtárban és a folyosón tartózkodnak, kivételt képez az ebédszünet 12:55 – 13:25-ig. Az iskola épületét a tanítás ideje alatt az osztályfőnök tudtával, szülői beleegyezéssel hagyhatják el.

14. Az iskolában szervezett rendezvényeken tanári felügyelettel használhatja az iskola létesítményeit és eszközeit, melyekért anyagi felelősséggel tartozik.

15. A könyvtár minden tanítási napon nyitvatartási rend szerint áll a tanulók rendelkezésére. Az iskolai könyvtárnak az iskola minden tanulója tagja, a kikölcsönzött könyvekért felelősséggel tartozik. Az elvesztett vagy megrongált könyvek értékét köteles megtéríteni.

16. A szaktantermeket, tornatermeket a tanulók csak tanári felügyelettel használhatják. A számítógéptermet délutánonként tanári felügyelet mellett a szaktanárral való egyeztetés után használhatják.

III. A tanuló kötelességei

1. A tanuló úgy éljen jogaival, hogy azzal mások, és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában. A tanítás vagy a tanulás folyamatát zavaró tanulóval szemben a megfelelő nevelési intézkedést kell alkalmazni (bejegyzés az osztálykönyvbe, osztályfőnöki figyelmeztetés, megrovások, stb.).

2. A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, puska, funkcionális számológép, mobiltelefon, okosóra stb.), a vizsgáját, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékeli.

3. A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórákon kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, amikre előzetesen jelentkezett, és hiányzásait ugyancsak igazolnia kell.

Minden igazolatlan mulasztás fegyelmi vétségnek számít, mellyel szemben – az igazgató által jóváhagyott – megfelelő nevelési intézkedést kell alkalmazni.

Különösen szigorú elbírálás alá esik a szándékos távolmaradás, pl. előre bejelentett írásbeli dolgozatról vagy szóbeli feleltetésről. Ez minden esetben a magaviseleti jegy lerontását vonhatja maga után.

A tanköteles korban levő tanuló szüleit már az első igazolatlan mulasztás után értesíteni kell. Amennyiben a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 40 órát, ezt közölni kell az állandó lakhely szerint illetékes önkormányzat szociális osztályával.

4. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. Ezt a kötelességét a tanuló teljesíti, ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi az iskola valamelyik dolgozójának. Minden diák köteles tanulmányai megkezdésével 10,00 euró kauciót befizetni a rongálások és javítások fedezésére. Amennyiben tanulmányaik alatt nem történik semmiféle rongálás a 10,00 euró összeget az érettségi vizsga után visszakapja.

5. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat, melyek az iskola szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezik. A tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanulók tudomására hozza e szabályzatok tartalmát, melynek elsajátítását a tanuló aláírásával igazolja.

6. Az iskola hivatalos kommunikációs eszközei az Edupage és az MS office 365 aplikációi. A tanuló köteles az iskola által számára létrehozott e-mail címet használni az oktatás során. A felhasználói fiókja védelméért és adatainak aktualizálásáért felelősséggel tartozik.

7. Saját adathordozót és kommunikációs eszközöket – okos eszközöket, valamint minden olyan tárgyat, ami nem tartozik a kötelező iskolai felszereléshez saját anyagi felelősségére hozhat az iskola épületébe, de ezek használata tanórán tilos, kivéve a tanár utasítására. Ha a tanuló ezeket a tanuláshoz szorosan nem tartozó eszközöket figyelmeztetés ellenére használja, ezeket felszólításra át kell adnia a tanárnak.

8. A tanítási óra és más iskolai foglalkozás alatt a tanuló köteles kikapcsolni és a tanár által kijelölt helyre tenni kommunikációs eszközeit. Ellenkező esetben a készüléket a titkárságon kell leadni, ahol a tanuló csakis a szülei engedélyével veheti át a tanítási nap végén.

9. A tanuló csengetéskor az órára megfelelően felkészülve a tanterem (laboratórium, műhely, tornaterem) előtt várja a tanárt. Ügyeljen az iskola és környéke tisztaságára, rendjére, működjön közre a rend, a tisztaság megteremtésében, megőrzésében, azaz ne szórja szét a szemetet, tanteremből való távozáskor mindent szedjen ki a padból, a rágógumit is a kosárba dobja, hogy ne okozzon másoknak kellemetlenséget és tartsa be a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

10. A tanuló a tanítás befejezése után csak tanári utasításra, illetve a tanár felügyelete mellett tartózkodhat az iskolaépületben, szombaton és vasárnap csak előzetes engedéllyel.

11. Az iskola tanárainak, a szülőknek és a diákotthoni nevelőknek a tanuló tevékenységével kapcsolatos kölcsönös tájékoztatása érdekében az Edupagen kell bejegyezni minden információt (engedély, igazolás, beleegyezés, megrovás stb.).

12. Orvoshoz csakis az osztályfőnök, az igazgatóhelyettes vagy az igazgató engedélyével mehet (baleset vagy egyéb sürgős eset kivételével). Amennyiben a tanuló otthon betegszik meg, még azon a napon a szülő köteles erről telefonon értesíteni az osztályfőnököt vagy az iskola igazgatóságát.

13. Ha a tanuló valamilyen előre nem ismert ok miatt nem vehet részt a tanításon, a szülő köteles azonnal értesíteni az osztályfőnököt, illetve az iskolát. A mulasztott órákat minden esetben 5 munkanapon belül igazolnia kell. Az osztályfőnök nem köteles elfogadni az orvosi igazolást, ha a tanuló nem tartotta be az orvosi utasításokat.

14. Ha a tanuló előre tudott nyomós ok miatt nem vehet részt a tanításon, el kell kéredzkednie. Egy órára az óraadó tanártól, egy napra az osztályfőnökétől, több napra pedig az iskola igazgatójától kell engedélyt kérni.

Mulasztott órának számít mindenféle távolmaradás a tanításról (sportversenyek, tanfolyamok stb.). Kivételt képeznek azok a rendezvények, amelyeken a tanuló az iskolát képviseli.

15. Az iskolai tulajdon védelme minden tanulóra nézve kötelező. Az okozott károkért anyagilag, tudatos károkozásért fegyelmileg is felelős. A kártérítési felelősség megállapítása után a tanulót, illetve a szülőt a kártérítési összeg megfizetésére írásban kell felszólítani. Ha a tanteremben (laboratóriumban, műhelyben) bármilyen rendellenességet, a berendezés megrongálását, hibát észlel, köteles haladéktalanul jelenteni a tanárnak.

16. Amennyiben a tanulóról bebizonyosodik, hogy az iskolában, a diákotthonban vagy bárhol lopott, azonnali hatállyal kizárható a kollégiumból, a nem iskolaköteles tanuló az iskolából is, függetlenül az eltulajdonított tárgy értékétől.

17. A tanuló az iskolán kívüli kulturális, sport- és egyéb tevékenységét köteles bejelenteni az osztályfőnöknek. A tanuló iskolai és iskolán kívüli szabadidős tevékenységét, illetve a nem kötelező iskolai programokon való részvételét a szülei engedélyezik. Kollégisták esetében a szülői feladatok és jogok meghatározott körét – a kollégium és a szülők megállapodása alapján – a kollégium vállalja át.

Iskolán kívül szervezett olyan tanfolyamra, programra (pl. gépjárművezető-tanfolyam), csak igazgatói engedéllyel lehet jelentkezni. Az igazgató az engedélyt a szülő kérésére, az osztályfőnök egyetértésével adhatja meg, amennyiben a tanfolyam időpontja nem befolyásolja a tanítási órákon való részvételt.

18. A diákotthonban lakó tanuló a tanításon kívüli időben a diákotthon házirendjéhez igazodik.

 

19. A kollégium az iskola diákjainak – életkortól függetlenül – hétfőtől csütörtökig 17:00-tól 18:00-ig és 19:00-től 20:15 óráig kötelező szilenciumot biztosít. Az első évfolyam diákjai számára, akiknek a tanulmányi eredményük a 9. évfolyam második félévében túllépte az 1,5-ös átlagot, kötelező a közös tanulószobai szilencium a nevelőtanár felügyelete mellett. A többiek a saját szobájukban tanulnak.

A többi évfolyam tanulói, akiknek a tanulmányi eredményük az előző félévben túllépte a 2,0 átlagot, valamint a negyedéves értékeléseknél intőt kap, szintén kötelező a közös tanulószobai szilencium a nevelőtanár felügyelete mellett. A többiek a saját szobájukban tanulnak. A kötelező közös tanulószobai szilenciumra csak a legszükségesebb taneszközök vihetők be, amelyek a tanuláshoz nélkülözhetetlenek. A közös tanulószobába mobiltelefont, laptopot vagy táblagépet csak elnémított állapotban lehet bevinni, amit csak a tananyag elsajátítása céljából szabad használni. A közös tanulószobában hangosan beszélgetni tilos. Közös munkát a többségtől elkülönített helyen lehet csak végezni vagy a nevelőtanár beleegyezésével. A kitüntetett diákok részére a szilencium individuális.

 

20. A szilencium idejében a diákok az iskolai tananyag elsajátításával kötelesek foglalkozni. A csendet ez idő alatt mindenkinek kötelessége betartani. Hangoskodni, járkálni, rádiózni, zenét hallgatni, tv-t nézni, főzni nem szabad. A tanulási időszak alatti folyamatos nevelőtanári felügyelet biztosított.

 

21. A szilencium formája negyedévente átértékelődik a diákok tanulmányi eredménye alapján (intők, tanulmányi átlag), valamint a diák tanuláshoz való hozzáállása alapján a nevelőtanár bármikor átértékelheti a saját szobáján való tanulás lehetőségét.

22. A diákotthonokon kívül lakó tanulónak 21.00 órakor (a nyári hónapokban, azaz április 1. – október 31. között 22.00 órakor) otthon kell lennie. A később befejeződő színházi vagy mozielőadások, hangversenyek stb. látogatásához a szülők engedélye szükséges. A tanulónak tisztában kell lennie azzal, hogy nyilvános rendezvényeken, sőt a szünidőben is az iskola tanulója, és fellépésével az iskolát képviseli.

23. A tanuló megjelenése, hajviselete ápolt és nem túlzott, öltözéke rendes, szolid, az alkalomhoz illő kell, hogy legyen. Az iskolai rendezvények során kötelező a Casual, azaz laza elegancia dress code.

A Casual dress code értelmében TILOS a tornacipő, a sapka, a rövidnadrág, halásznadrág, kapucnis póló, napszemüveg vagy bármilyen más sportos darab. A férfiak számára elképzelhető egy farmer inggel és zakóval, esetleg nyakkendővel kiegészítve, de aki biztosra akar menni, ez esetben is vászon- vagy szövetnadrágot választ, például inggel vagy esetleg elegánsabb, galléros pólóval. Hölgyek esetében laza, de elegáns viseletről van szó, blúz csinosabb nadrággal vagy legalább térdig érő szoknyával megfelelő.

A műhelyben a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően kötelező a munkaruha és a zárt lábbeli viselete. A kabátot, nagyobb táskát és egyéb személyes holmiját a tanuló a kijelölt helyen illetve a szekrényben hagyja.

24. Az iskolából történő kizárással sújtható azon tanuló, aki zaklatja, bántalmazza diáktársait, vagy más módon sérti személyi szabadságukat, emberi méltóságukat.

25. Az ifjúság- és egészségvédelmi törvények és rendeletek értelmében az iskola tanulói számára szigorúan tilos az alkohol és a kábítószerek fogyasztása és árusítása az iskolában vagy iskolai rendezvényeken, továbbá szigorúan tilos alkohol vagy kábítószer befolyása alatt érkezni és tartózkodni az iskolában, a kollégiumban vagy iskolai rendezvényeken. Ezzel kapcsolatban az iskola az ellenőrzés jogát fenntartja.

A nagykorú tanulók számára szigorúan tilos lehetővé tenni a kiskorúak alkohol- vagy drogfogyasztását. A házirend ezen pontjának megszegése minden esetben a magaviseleti jegy lerontását jelenti.

Különös szigorral kell eljárni a kábítószerek árusítása, terjesztése, az iskola területére való bejuttatása esetén. Az iskola ezen kihágásokat köteles jelenteni a rendőrségen, ami büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

26. A tanuló személyi adatainak (lakhely stb.) megváltozását köteles azonnal jelenteni az osztályfőnöknek.

27. A laboratóriumokban, műhelyekben és a tornateremben a tanuló további feladatait és kötelességeit a laboratóriumi, tornatermi és a műhelyrend szabályozza.

28. A tanuló az iskola számítógépein végzett munka során csak tanári engedéllyel használhatja saját adathordozóit, mert csak így kerülhető el a vírusok bejutása az iskolai hálózatba, valamint a jogvédett programok másolása. Ezen szabály megszegésének következménye a tanuló magaviseleti jegyének lerontása.

29. Ha a csengetés után 5 percig nem érkezik tanár az órára, a tanulók kötelessége ezt azonnal jelenteni a titkárságon.

IV. A szülők, ill. a tanuló törvényes képviselőjének jogai és kötelességei

1.          A szülőnek jogában áll kiválasztani gyermekének azt az iskolát, vagy iskolai intézményt, amely a gyermek képességeinek, egészségi állapotának, érdeklődési körének, hitvallásának, világnézetének, nemzetiségének és etnikai hovatartozásának megfelelő képzettséget nyújt. Érvényesítheti a szabadon választás jogát az iskolarendszer lehetőségeihez mérten.

2.     A szülőnek (a tanuló törvényes képviselőjének) joga van:

a)    kérni, hogy az iskola olyan sokoldalú képzést nyújtson gyermekének, amely összhangban van a világ megismerésével és a nevelési elvekkel,

b)   megismerkedni az iskola nevelési és oktatási programjával, házirendjével,

c)    érdeklődni gyermeke tanulmányi eredményeiről,

d)   nevelési tanácsadásra,

e)    az intézmény igazgatójának előzetes engedélyével részt venni az intézmény oktatói- nevelői munkájában,

f)    elmondani észrevételeit az iskola oktatási programját illetően, az iskolatanács útján,

g)   az igazgató engedélyével részt venni gyermeke komissziós vizsgáján.

3.     A szülőnek, a tanuló törvényes képviselőjének kötelességei az intézmény képviselője felé:

a)    megfelelő feltételeket teremteni gyermekének tanítására való felkészüléshez, iskolai feladatainak teljesítéséhez,

b)   a házirendbe foglalt nevelési-oktatatási szabályokat gyermekével betartatni,

c)    törődni gyermeke szociális és kulturális hátterével, speciális nevelési- oktatási szükségleteivel,

d)   az iskolát informálni gyermeke egészségi alkalmasságáról, egészségügyi problémáiról, vagy egyéb fontos eseményről, amely hatással lehet a tanítás folyamatára,

e)    megtéríteni az anyagi kárt, amelyet a tanuló szándékosan okozott.

4.     A szülő köteles gyermekét beíratni az iskolába, ellenőrizni, hogy rendszeresen, időben jár-e a tanításra. A mulasztott órákat a házirendbe foglaltak alapján megfelelő módon igazolni.

5.     Ha a tanuló nem jelent meg a tanításon, a szülő köteles még aznap értesíteni az iskolát. A távolmaradás okai lehetnek egyebek között betegség, kedvezőtlen időjárás, akadályok a tömegközlekedésben, különleges családi esemény, versenyen való részvétel.

A tanuló 3 napig tartó hiányzását a szülő igazolhatja, egyedi esetben az iskola kérhet orvosi igazolást a tanuló egészségi állapotáról. Három napnál hosszabb hiányzás esetén a tanuló, ill. a szülő orvosi igazolást hoz. Amennyiben a diák félévenként 60 órát (tantárgyként 30%) hiányzik a szülő köteles felvenni a kapcsolatot az osztályfőnökkel és az iskola vezetésével és konzultálni a hiányzás okáról.

 

V. Az oktatásra vonatkozó rendelkezések

A tanulónak tilos:

       erőszakos cselekményt elkövetni más személlyel szemben, zaklatni, rasszista módon viselkedni, pornográfiát terjeszteni, a fasizmust, kommunizmust és más olyan mozgalmakat támogatni, propagálni, amelyek korlátozzák az alapvető emberi jogokat,

       az iskola épületében, annak környékén, valamint az iskola által szervezett rendezvényeken tilos a dohányzás, az elektronikus cigaretta, valamint a dohányt nem tartalmazó nikotinos tasak használata,

       az iskola épületében, az iskola által szervezett rendezvényeken tilos az alkoholfogyasztás, a hazárdjátékok, pirotechnikai eszközök használata, kábítószerek, vagy más tudatmódosító szerek fogyasztása, árusítása,

       a tanulónak tilos a tanításra, valamint a tanításon kívüli aktivitásokra alkohol, vagy más doppingszer befolyása alatt érkezni. A szabályok megsértése esetén a tanár informálja az igazgatót, ill. nevelési tanácsadót, aki értesíti a szülőket

       az iskola területére engedély nélkül gépjárművel behajtani.

       20 percnyi késést összegyűjtő diák igazolatlan órával sújtandó.

Az esetek súlyosságától függően az igazgató a következő intézkedéseket hozhatja:

       igazgatói megrovás,

       a magaviseleti jegy lerontása,

       feltételes kizárás,

       ismétlődő kihágás esetén az iskolából való kizárás.

Az a tanuló, aki kábítószert terjeszt, azonnal kizárható az iskolából. Tettét jelenteni kell a büntetőjogi szerveknek.

Dicséret

Osztályfőnöki dicséret

       kitűnő előmenetelért (kitüntetéssel megfelelt, jelesen megfelelt – az osztályfőnök javaslata alapján az adott félévben végzett munkájáért),

       példás iskolalátogatásért (max. 16 óra hiányzás egy félévben),

       az iskola képviseléséért (a tanár javaslata alapján),

       példás, illedelmes és tisztelettudó viselkedésért.

Igazgatói dicséret

       kitűnő előmenetelért (mindkét félévben),

       példás iskolalátogatásért (mindkét félévben),

       az iskola sikeres képviseléséért,

       rendkívüli, dicséretre méltó cselekedetéért.

Büntetés

Bejegyzés az osztálykönyvbe:

       az iskolai rendtartás bármilyen megsértéséért (szóbeli figyelmeztetés után),

       1 igazolatlan óráért.

Osztályfőnöki figyelmeztetés:

       3 bejegyzésért az osztálykönyvben, (írásbeli – a szülőknek is),

       szóbeli panaszért a pedagógusok, ill. az iskola dolgozói részéről, (írásbeli – a szülőknek is),

Osztályfőnöki megrovás

       4-5 bejegyzésért az osztálykönyvben,

       2-3 óra igazolatlan mulasztásért a tanításról.

Igazgatói megrovás

       6 és több bejegyzés az osztálykönyvben,

       4-6 igazolatlanul mulasztott óráért,

       az iskolai rendtartás megszegéséért, a tanár, ill. osztályfőnök javaslata alapján,

       dohányzásért az iskola épületében és iskolai rendezvényeken.

Feltételes kizárás

       16-34 igazolatlan hiányzásért,

       a házirend nagyon súlyos megsértéséért, a pedagógiai tanács határozata alapján.

A tanköteles kort betöltött tanuló feltételes kizárásáról az iskola igazgatója dönt a tantestülettel való konzultáció után. A feltételes kizárás időtartama legfeljebb 1 év.

Amennyiben a tanuló próbaidő alatti viselkedése megfelelő, a kizárástól eltekintenek.

Amennyiben a tanuló a próbaidő alatt újabb súlyos kihágást követ el – megsérti a házirendet, ismételten igazgatói megrovásban részesül, vagy 3 egymást követő kisebb kihágása van, az iskola igazgatója azonnali hatállyal kizárja az intézményből.

A nevelési intézkedések két hónapon belül szabhatók ki, attól a naptól számítva, amióta a pedagógus tudomást szerzett a kihágásról. Az intézkedések 1 évig alkalmazhatóak.

Kizárás az iskolából

       35 igazolatlanul mulasztott tanítási óráért,

       a tanuló folyamatosan vét a viselkedés és házirend szabályai ellen, szándékosan zavarja a tanulók közötti jó viszonyt, súlyos tetteivel veszélyezteti a tanulókat és az iskola alkalmazottjait,

       a házirend nagyon súlyos megsértéséért, a pedagógiai tanács határozata alapján,

       ha a tanuló ellen büntetőjogi eljárás folyt és el lett ítélve.

A magaviseleti jegy lerontása

Kielégítő (2)

       az iskolai rendtartás ismételt megsértéséért, előzetes figyelmeztetés, ill. megrovás ellenére,

       7- 9 igazolatlanul mulasztott óráért egy félévben (a tanuló nem hoz igazolást),

       alkohol, kábítószer, egyéb doppingszerek terjesztéséért és fogyasztásáért az iskolában, ill. iskolai rendezvényen,

       az iskola vagyonának megkárosításáért.

Kevésbé kielégítő (3)

       engedély nélküli videofelvétel készítéséért az iskolában mobil telefon segítségével, a felvétellel való visszaélésért, ill. terjesztésért,

       10-15 igazolatlanul mulasztott óráért,

       a tanuló súlyosan megsérti a viselkedés szabályait és az iskolai rendtartást, vagy újabb kihágásokat követ el,

       lopásért, vagy egyéb bűntettért, melyért a büntetőjogi szervek elmarasztalják,

       mások szándékos bántalmazásért,

       vandalizmusért,

       zaklatásért, zsarolásért,

       ismételt kihágásokért (lásd a kielégítő fejezetet).

 

Nem kielégítő (4)

       a tanuló folyamatosan vét a viselkedés és házirend szabályai ellen, szándékosan zavarja a tanulók közötti jó viszonyt, súlyos tetteivel veszélyezteti a tanulókat és az iskola alkalmazottjait,

       a házirend nagyon súlyos megsértéséért, a pedagógiai tanács határozata alapján,

       a házirend ismételt megsértéséért (dohányzás az iskola épületében, szakmai gyakorlaton, alkohol, kábítószer vagy egyéb anyagok terjesztése és fogyasztása az iskolában, ill. iskolai rendezvényen) amennyiben nyilvánvaló, hogy a tanuló folytatja korábbi tevékenységét és nem váltak be az eddigi intézkedések (a kevésbé kielégítő értékelés után).

 

Távoktatás – lásd az 1. számú mellékletet

VI. Záradék

1. Ez a Házirend 2023. szeptember 4-től lép érvénybe.

2. A Házirend bármely pontjának megszegése bizonyos szankciókat von maga után – azok mértékének elbírálása az igazgató, a pedagógiai tanács, az osztályfőnök hatáskörébe tartozik.

 

 

 

PaedDr. Rigó Gyula, PhD.

 

     iskolaigazgató

29. 09. 2023
házirend-online